زردشت در آیینۀ فصوص الحکم

(چهارده جلسه)
 خلاصۀ جلسات 
خلاصۀ جلسات

 

ابن عربی و اصول معنوی شیعه
قطب و اقطاب دوازده‌گانه

(پنج جلسه)
  
 

صهبای عرفان اسلامی در جام چینی
تعالیم ابن عربی به زبان حکمی شرق دور

(سه جلسه)
 
خلاصۀ جلسات