آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1402-04-31
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1402-06-31
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1402-07-01
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-08-08
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-12-02
تاریخ شروع کنفرانس
1402-09-20
تاریخ پایان کنفرانس
1402-09-21