در حال برگزاری:

جامع الاسرار سید حیدر آملی 

 خلاصۀ جلسات 

زردشت در آیینۀ فصوص الحکم (فصل دوم)

 خلاصۀ جلسات 
خلاصۀ جلسات

 کارگاه‌ها و درس‌گفتارهای برگزار شده:

زردشت در آیینۀ فصوص الحکم

 خلاصۀ جلسات 
خلاصۀ جلسات

 


ابن عربی و اصول معنوی شیعه
قطب و اقطاب دوازده‌گانه

(هشت جلسه)
  
 

صهبای عرفان اسلامی در جام چینی
تعالیم ابن عربی به زبان حکمی شرق دور

(سه جلسه)
 
خلاصۀ جلسات