کمیته علمی
Gholamreza Avani
عضو کمیته علمی
Emeritus Professor, Shahid Beheshti University
پست الکترونیکی: aavani [at] irip.ac.ir
Pablo Benito
عضو کمیته علمی
Professor University of Murcia
پست الکترونیکی: pbeneito [at] um.es
Shahram Pazouki
دبیر
HOD Religious Studies, Iranian Institute of Philosphy
پست الکترونیکی: shpazouki [at] hotmail.com
William Chittick
عضو کمیته علمی
Professor at New York State University, Stonybrook
پست الکترونیکی: william.chittick [at] stonybrook.edu
Mohammad Soori
عضو کمیته علمی
Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy
پست الکترونیکی: soori [at] isca.ac.ir
Ahmad Hossein Sharifi
عضو کمیته علمی
Head of the Iranian Institute of Philosophy
پست الکترونیکی: sharifi [at] iki.ac.ir
Babak Alikhani
عضو کمیته علمی
Associate Professor, Iranian Institute of Philosophy
پست الکترونیکی: alikhani [at] irip.ac.ir
Esmaeil Alikhani
عضو کمیته علمی
Assistant Professor, Iranian Institute of Philosophy
پست الکترونیکی: ialikhani [at] irip.ac.ir
Seyed Ahmad Ghaffari Gharebagh
عضو کمیته علمی
Assistant Professor, Iranian Institute of Philosophy
پست الکترونیکی: yarazegh [at] yahoo.com
Seyyed Reza Feiz
عضو کمیته علمی
-
پست الکترونیکی: reza.feiz [at] free.fr
Mahmud Erol Kılıç
عضو کمیته علمی
University Professor at Marmara University
پست الکترونیکی: mahmuderol [at] hotmail.com
Ghasem Kakaie
عضو کمیته علمی
Professor of Philosophy and Islamic Esoterism, Shiraz University
پست الکترونیکی: gkakaie [at] rose.shirazu.ac.ir
Reza Kouhkan
عضو کمیته علمی
Assistant Professor, Iranian Institute of Philosophy
پست الکترونیکی: rezakouhkan [at] yahoo.om
Denis Gril
عضو کمیته علمی
Emeritus Professor at the University of Aix-Marseille
پست الکترونیکی: gril.denis [at] gmail.com
Aliasghar Mosleh
عضو کمیته علمی
Associate Professor, Dep. Philosophy, Allameh Tabataba'i University
پست الکترونیکی: aamosleh [at] yahoo.com
Seyyed Hossein Nasr
عضو کمیته علمی
استاد دپارتمان ادیان، دانشگاه جورج واشنگتن
پست الکترونیکی: shnasr [at] gwu.edu
Seyyed Mahmmoud Yousef Sani
عضو کمیته علمی
Associate Professor, Iranian Institute of Philosophy
پست الکترونیکی: yosefsani [at] yahoo.com
Esmaeil Radpour
عضو کمیته علمی
Assistant Professor, Iranian Institute of Philosophy
پست الکترونیکی: radpour [at] irip.ac.ir