بازگشت به صفحۀ خلاصۀ جلسات

در این جلسه، ترجمه و توضیح یسن ۳۱، موضوع گفتار و جستار ما بود، و کوشش ما در اینکه به روش اهل اشراق و نه روش اهل استشراق، گاهان زردشت را که وحی آسمانی است، بررسی کنیم، باشد که به صحن و شبستان معنویت مزدیسنایی که نام دیگر حکمت فهلوی یا خسروانی است، قدم نهیم و مشام جان را از عطر آن کلام، خوشبو سازیم. البته چون شامه‌ها در این عصر سیطره کمیت به بوهای نه چندان خوش و شامه‌نواز عادت کرده است، بیم آن می‌رود که برخی از ما از شمیم الهی گاهان رنج بینند و آزرده شوند.

چون ز عطر وحی کر گشتند و گم
بد فغانشان که تطیرنا بکم