بازگشت به صفحۀ خلاصۀ جلسات


بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش های متعلق به کارگاه زردشت در آیینۀ فصوص الحکم

۱. آیا سهروردی از زردشت نام برده است؟
۲. آیا موبدان عهد ساسانی، معانی گاهان زردشت را به درستی در می‌یافته‌اند؟
۳. آشنایی با طرح حکمت فهلوی، در خصوص گاهان زردشت به چه نتیجه‌ای می‌انجامد؟
۴. آیا در کتاب فصوص الحکم ابن عربی، نامی از زردشت هست؟
۵. آیا نیبرگ و هرتسفلد با طرح نظریه زردشت سیاستمدار و جادوگر در باب زردشت و تعالیم او به راه درست رفته اند یا هنینگ که زردشت را ثنوی مشرب قلمداد کرده است؟
۶. نفی ابعاد عرفانی وحی زردشت دال بر چیست؟
۷. رای ژان کلنز در باره زردشت به چه صورت است؟
۸. آیا کتاب حکمه الاشراق سهروردی، کلید درک معانی گاهان به شمار می رود یا کتاب فصوص الحکم؟
۹. نویسنده رساله نقش الفصوص کیست؟
۱۰. در عبارت های آغاز خطبه کتاب فصوص، احدیة الطریق الامم به چه معنی است؟
۱۱. نام کتاب فصوص الحکم از کجاست؟
۱۲. سطر های پایانی کتاب تمهیدات عین القضاة چه ربطی به خطبه کتاب فصوص دارد؟
۱۳. تمهیدات نمودار مشرب وحدة الوجود است یا فصوص؟
۱۴. فص به چه معنی است؟
۱۵. «دخشگ ای اهرمزد» در تعبیر کتاب دینکرد به چه معنی است؟
۱۶. در سنت مزدیسنایی، نخستین وخشور یا پیغمبر خدای تعالی کیست؟
۱۷. سه ضرب در هدایت الهی، طبق خمیره مزدایی چیست؟
۱۸. در خمیره مزدایی، ختم رسالت همیشه مد نظر بوده است یا ختم ولایت؟
۱۹. خداوندگاریِ انحرافی و بندگیِ انحرافی در عصر ما به چه صورتی است؟
۲۰. این عبارت ابن عربی در رساله نقش الفصوص به چه معنی است؟ فلا اعز من الانسان بربوبیته و لا اذل منه بعبودیته.
۲۱. معنی این عبارت محیی الدین چیست؟ ان الانسان نسخة من الصورتین : الحق و العالم.
۲۲. در خطاب حق تعالی با ابلیس که ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، مقصود از دو دست حق چیست؟
۲۳. در دینکرد، عبارت «هنگردیگ ای گتیگ اود منوگ» در خصوص انسان، به چه معنی است؟
۲۴. حرانی های هرمسی مشرب و اشراقیون، شیث بن آدم (ع) را با آغاثاذیمون یکی دانسته اند یا با هرمس؟
۲۵. آیا نام شیث هبة الله و الیسع در قرآن کریم آمده است یا نیامده است؟
۲۶. چرا در فصوص و نقش الفصوص، ترتیب تاریخی ظهور انبیا در مواردی رعایت نشده است؟
۲۷. زردشت در چه زمانی و در چه مکانی ظهور کرده است؟
۲۸. معادل آدم (ع) در سنت یا خمیره مزدایی چه نام دارد؟
۲۹. نفث در روع به چه معنی است؟
۳۰. الله احدیه الجمع اُسماء و صفات است. معنی این سخن چیست؟
۳۱. زبان قال و زبان حال و زبان استعداد چیست؟
۳۲. دعوت نوح (ع) با دعوت اسلامی چه فرقی دارد؟
۳۳. تفاوت دو اسم سبوح و قدوس چیست؟
۳۴. عقل جزئی در الهیات، اهل تشبیه است یا اهل تنزیه؟
۳۵. به نظر ابن عربی، تنزیه حق، عین تحدید و تقیید اوست. چرا چنین است؟
۳۶. آیا حضرت نوح اهل تعطیل بوده است؟
۳۷. زردشت اهل تنزیه بوده است یا اهل تشبیه؟
۳۸. تمثیل رویش مذکور در قطعه ۷ از یسن ۳۱ به چه معنی است؟
۳۹. چرا حکمت ادریس (ع)، حکمت قدوسی است؟
۴۰. حکمت مهیمیه یعنی چه؟
۴۱. قرب نوافل برتر است یا قرب فرائض؟
۴۲. تعبیر مزداها و اهوره ها دال بر چیست؟
۴۳. شبکه وار انگاشتن آیات قرآن، نخستین بار توسط کدام حکیم متأله مطرح شده است؟
۴۴. مثانی قرآنی به چه معنی است و مبتنی بر چیست؟
۴۵. آیا گونه ای مثانی را در گاهان زردشت می توان یافت یا نمی توان یافت؟
۴۶. لغت مزدا دقیقا به چه معنی است؟
۴۷. چرا زردشت، گاه از من سخن می گوید و گاه از ما؟
۴۸. چرا زردشت را نمی توان یک فیلسوف یا شاعر یا سیاستمدار دانست؟
۴۹. لفظ رشی در ایران دال بر چیست؟
۵۰. تمثیل پدر در گاهان به چه معنی است؟
۵۱. چرا حکمت زردشت را حکمت اشراقی یا نوری ندانیم؟
۵۲. رویای خلیل (ع) آیا از قبیل کشف مخیل بود یا کشف محقق؟
۵۳. حکمت اسماعیلی چه نام دارد؟
۵۴. دین مامور به و دین معتبر به چه معنی است؟
۵۵. حکمت یعقوب (ع)، حکمت روحی به فتح ر است یا به ضم ر؟
۵۶. تعریف نور در نزد ابن عربی چیست؟
۵۷. آیه خاص هود (ع) کدام آیه است؟
۵۸. آیا می توان همه راه ها را مستقیم دانست؟
۵۹. دو حال متقی که اهل وقایه است، چیست؟
۶۰. چهار راه تحقیق در باب رسالت زردشت کدام است؟
۶۱. مذهب مانی به چه معنی ثنوی التقاطی رهبانی بوده است؟
۶۲. آیا قائل بودن به دو اصل ازلی پدر عظمت و شهریار تاریکی، معقول است؟
۶۳. آیا تصور مانویان در باره تکوین و تشریع، صحیح است؟
۶۴. مانی کدام پیغمبران را پذیرفته است؟
تفسیر گاهان زردشت؛ در باره این عبارت ها توضیحی بنویسید.
۶۵. روان گاو به نزد شما شکایت آرد.
۶۶. این دو روح... در اندیشه و گفتار و کردار، نیک ترند و بد.
۶۷. وقتی که اردیبهشت فراخواندنی در میان آید، مزداها و اهوره ها در کار آیند.
۶۸. سپندارمذ نیکوی شما را بر می گزینیم. از آن ما باد.
۶۹. چنین باد که آن مرد نیکوتر از نیکو در رسد...
۷۰. کدام استاد چیره دست، انوار را آفرید و ظلمات را؟
۷۱. از این دو مینیو، آنکه سودبخش تر است، بدان دیگری گوید: نه اندیشه های ما و نه تعلیم های ما و نه عقل های ما، نه گزینش های ما و نه گفتارهای ما و نه کردار های ما، نه دیده دلهای ما و نه روان های ما با یکدیگر سازگار می افتد.
۷۲. سه مغ که بودند و چه هدایایی به عیسی مسیح (ع) تقدیم داشتند؟